Używaj przestarzałej przeglądarki, prosimy o jej zaaktualizowanie
Regulamin świadczenia usługi przewozu
PRZEDSIĘBIORSTWA TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO

§ 1
DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Regulamin – niniejszy dokument,
b)Przewoźnik/TAXI PLUS – firma wykonująca przewóz – Przedsiębiorstwo wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223497, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł,
c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu taksówką TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO,
d) Kierowca – osoba prowadząca pojazd, posiadająca stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu,
e) Rezerwacja – telefoniczne, mailowe lub wykonane przy pomocy aplikacji „KOMBO”,
f) Zamawiający – osoba dokonująca rezerwacji przewozu,
g) Dyspozytor – osoba obsługująca centralę telefoniczną do rezerwacji przewozu,
h) Pojazd – pojazd drogowy (taksówka) wykorzystywany przez przewoźnika do realizacji umowy przewozu,
i) Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO a pasażerem w chwili dokonania rezerwacji lub zajęcia miejsca w pojeździe; na jej podstawie zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością pasażera i jego bagaż do lokalizacji docelowej, wskazanej przez pasażera.
2. Kierowca TAXI PLUS oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązujące wymogi, pozwalające na realizację przewozów drogowych taksówkami.

§ 2
ZAMAWIANIE PRZEWOZU
1. Przewóz można zarezerwować poprzez:
a) skorzystanie z wolnej taksówki oczekującej na postoju lub zatrzymując wolną taksówkę w bezpiecznym miejscu, umożliwiającym zatrzymanie pojazdu (parking, zatoczka, itp.),
b) dokonanie telefonicznej rezerwacji przewozu pod numerami telefonu przedsiębiorstwa TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO
c) dokonanie rezerwacji przewozu w formie e-mail pod adresem info@taxi-plus.com.pl
d) dokonanie rezerwacji przewozu poprzez aplikację „KOMBO”.
2. W przypadku rezerwacji przewozu w sposób opisany w ust. 1b, dyspozytor centrali poinformuje zamawiającego o dostępności taksówki oraz orientacyjnym czasie oczekiwania na przyjazd taksówki. Po potwierdzeniu przez zamawiającego, kierowca niezwłocznie kieruje taksówkę na wskazane przez zamawiającego miejsce odbioru pasażera. Zamawiający otrzyma wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji oraz informację o nr rejestracyjnym, marce i kolorze taksówki.
3. Sposób i tryb dokonywania rezerwacji przewozu za pośrednictwem aplikacji „KOMBO” opisany został w „Regulaminie korzystania z usług KOMBO” dostępnym na stronie www.kombotaxi w zakładce „Aplikacja”.

§ 3
CENNIK
1. Cennik usług przewozowych jest liczony za każdy przejechany kilometr i jest dostępny na stronie internetowej www.taxiplus.pl
2. Ceny zawarte w cenniku, o którym mowa w ust.1 powyżej, mogą zostać ustalone w sposób odmienny na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem.

§ 4
FORMY PŁATNOŚCI
1. Płatności za przewóz można dokonać:
a) gotówką,
b) kartą płatniczą, każdy z kierowców zobligowany jest do posiadania terminalu, używania go na żądanie klienta.
2. Pasażer chcący otrzymać fakturę VAT za przewóz, zgłasza kierowcy ten fakt przed rozpoczęciem przewozu, podając dane. Faktura zostanie wystawiona pasażerowi w ciągu 7 dni od daty przewozu i przekazana na wskazany adres email lub adres do korespondencji.

§ 5
OBOWIĄZKI KIEROWCY
1. Kierowca dba o bezpieczny i komfortowy przejazd pasażera.
2. Kierowca w miarę możliwości pomaga pasażerowi przy wsiadaniu, opuszczaniu taksówki, w tym przy załadowaniu bagażu do pojazdu.
3. Kierowca może przewozić pasażera tylko po uprzednim włączeniu taksometru.
4. Kierowca przestrzega przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zasady przewozu. Wszelkie naruszenia przez kierowcę przepisów ruchu drogowego podczas przewozu mogą być zgłaszane przez pasażera na zasadach określonych w dziale reklamacje, lub za pomocą linku zamieszczonego w SMS’ie otrzymanym po zamówieniu zlecenia.
5. Kierowca zobowiązany jest poruszać się według wskazań systemu nawigacyjnego oraz zgodnie z własną wiedzą dotyczącą topografii miasta, rozkładu najważniejszych punktów miasta oraz optymalnych dróg dojazdowych do nich, a także aktualnej sytuacji drogowej (korki, remonty). Pasażer może zażądać przejazdu trasą przez niego wskazaną lub dokonać wyboru spośród alternatywnych tras proponowanych przez kierowcę.
6. Kierowca po wykonanej usłudze wystawia pasażerowi paragon fiskalny, chyba że przejazd realizowany i opłacany jest bezgotówkowo a pasażer zgłosił chęć otrzymania faktury VAT.
7. Kierowca dba o należyty wygląd pojazdu oraz jego czystość wewnątrz i na zewnątrz, celem zapewnienia optymalnych warunków przewozu.
8. Po zakończeniu przewozu kierowca przypomina pasażerowi o zabraniu bagażu. W przypadku gdy pasażer pozostawił rzeczy osobiste lub bagaż w pojeździe, kierowca niezwłocznie zgłasza ten fakt klientowi.


§ 6
ZASADY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU, OBOWIĄZKI PASAŻERA
1. Pasażerami mogą być osoby fizyczne . Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować tylko pod opieką rodzica/opiekuna. Samodzielny przejazd dziecka poniżej 13 roku życia jest możliwy tylko w drodze specjalnej rezerwacji, po dokładnym ustaleniu trasy i warunków przejazdu z rodzicem/opiekunem oraz uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2. Pasażer:
a) jest obowiązany do zachowania niewpływającego negatywnie na bezpieczeństwo przewozu,
b) jest obowiązany uiścić należność za przejazd nie później niż w chwili opuszczenia pojazdu.
3. Kierowca może odmówić realizacji przewozu:
a) Pasażera, którego stan wskazuje na nietrzeźwość lub spożycie środków odurzających, agresywnego lub zachowującego się w sposób zagrażający bezpieczeństwu, nieprzestrzegającego podstawowych zasad kultury lub higieny osobistej.
b) Dziecka do lat 13 bez opieki rodzica/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
c) Pasażerowi ze zwierzęciem bez odpowiedniego przygotowania zwierzęcia do transportu.
4. Kierowca ma prawo zakończyć przejazd przed dotarciem do celu I nakazać opuszczenie pojazdu pasażera w najbliższym bezpiecznym miejscu, pobierając należną opłatę za przewóz w sytuacji:
a) agresywnego zachowania pasażera, mogącego zagrozić bezpieczeństwu przewozu lub będącego wysoce uciążliwym dla kierowcy,
b) niszczenia pojazdu przez pasażera lub jego nadmiernego zabrudzenia, wyrządzania przez niego szkód w pojeździe,
c) niestosowania się przez pasażera do poleceń kierowcy dotyczących bezpieczeństwa przewozu lub do zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Kierowca może zakończyć przejazd przed dotarciem do celu podróży w sytuacji problemów technicznych, awarii pojazdu, nagłego zdarzenia drogowego. W w/w nie pobiera się opłaty za przewóz.
6. Kierowca ma prawo odmówić sugestiom/żądaniu pasażera dotyczącym trasy, miejsca zatrzymania się, poszczególnych manewrów i zachowania, itp., gdy nie spełniają one wymogów bezpieczeństwa, w szczególności naruszają przepisy ruchu drogowego.
7. W przypadku spóźnienia lub niestawienia się zmawiającego w wyznaczonym miejscu, powyżej 15 minut kierowca nie ma obowiązku oczekiwania na klienta. 8. W Pojeździe nie spożywa się posiłków i napojów bez zgody kierowcy.
9. Bagaż inny niż podręczny, ze względów bezpieczeństwa, może być przewożony jedynie w bagażniku.
12. Wszelkie zdarzenia (planowane spóźnienie w dotarciu na miejsce spotkania z kierowcą), pasażer zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić kierowcy, na podany numer centrali.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAXI PLUS I PASAŻERA
1. TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste lub bagaż, pozostawiony w pojeździe.
2. Z przedmiotami osobistymi lub bagażem pozostawionym w taksówce postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
3. Przedmioty osobiste lub bagaż pozostawiony w taksówce jest wydawany pasażerowi po podaniu istotnych cech przedmiotu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację jego właściciela, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy został przekazany właściwemu organowi.
4. TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość lub niewykonanie usługi transport drogowego w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych okoliczności, niezawinionych przez TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO, takich jak w szczególności:
a) nieprzewidziane utrudnienia w ruchu drogowym, wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie przejazdu,
b) trudne warunki atmosferyczne,
c) sytuacje wymienione w ust. 4 paragraf 6, w szczególności awarie techniczne,
d) zachowanie pasażera utrudniające przewóz lub stwarzające konieczność zatrzymania pojazdu,
e) zastosowanie się do żądań Policji i innych uprawnionych organów.
5. TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO dołoży wszelkich starań, aby zrealizować przejazd najszybciej jak to możliwe przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drodze oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie gwarantuje jednak dotarcia przez pasażera na miejsce docelowe w wyznaczonym lub zaplanowanym czasie.
6. TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO nie odpowiada za odwołanie kursu z przyczyn od niego niezależnych, ani za powstałe w związku z tym szkody, utracone korzyści na rzecz klienta. TAXI PLUS zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia klienta o zaistniałych okolicznościach i w miarę możliwości zaoferowania innej taksówki.
7. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
8. Pasażer, który niszczy lub zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do usunięcia szkody we własnym zakresie lub dokonania zapłaty na rzecz KIEROWCY TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO, kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
9. TAXI PLUS wprowadza zryczałtowaną wysokość w/w kosztów w wysokości:
- 150,00 zł zwykłe zabrudzenie, przekraczające jednak normalne zabrudzenia przyjęte przy prawidłowym korzystaniu z pojazdu,
- 300,00 zł zabrudzenie wymagające np. prania tapicerki, usunięcia zarysowań pojazdu lub uszkodzenia jego elementów, itp.
9. Kierowca jest uprawniony do dochodzenia kosztów przekraczających wysokości określone w ust. 7, w przypadku, gdy poniósł szkodę w większej wysokości.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe, ustawy z dnia 6 września 2000 r. o transporcie drogowym oraz przepisy wykonawcze, a także ustawę z dnia 23 czerwca 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy.
3. Regulamin i cennik TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO mogą podlegać zmianom. Zmieniony regulamin obowiązuje po upływie 1 dnia od jego opublikowania na stronie internetowej.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2020 roku.


<